Een samenwerking tussen
voortgezet en hoger
onderwijs
voor
docentprofessionalisering.

Wie zijn wij?

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) is een samenwerking tussen verschillende partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is een samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs voor docentprofessionalisering.

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland is de nieuwe naam voor de samenwerking tussen Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland. Het onderwijsnetwerk verbindt al vijf jaar het voortgezet onderwijs (vo), hogescholen en universiteiten (ho), waarbij docentprofessionalisering en aansluiting centraal staan. Daarnaast werken verschillende bedrijven en maatschappelijke instellingen uit de regio samen met ons aan de bevordering van praktijkgericht en actueel onderwijs.

 

Door de kennis en kunde van deze partijen te bundelen, zorgen we met elkaar voor:

 • Kwalitatief beter onderwijs: docenten passen nieuwe inzichten, opgedane vaardigheden en kennis toe in de klas.
 • Vernieuwend onderwijs: door docenten meer inzicht te geven in de trends en ontwikkelingen binnen hun vakgebied, zowel vanuit het onderwijsveld als uit het bedrijfsleven.
 • Aansluitend onderwijs: door de samenwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs en door de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Aanbod

Wat bieden wij? Onderwijsnetwerk Zuid-Holland biedt verschillende professionaliserings activiteiten voor docenten in het voortgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 2018/2019 is dit aanbod niet alleen toegespitst op bètavakken, maar breiden we uit naar de alfa- en gamma vakken. Wij richten onze professionaliserings activiteiten zoveel mogelijk op de vraag en behoeften uit het onderwijsveld. 

 

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland bestaat uit 4 pijlers:

 • Bèta
  Onder bèta verstaan wij de exacte vakken zoals biologie, natuur, leven en technologie (nlt), onderzoek en ontwerpen (o&o) wis-, natuur-, en scheikunde.
 • Alfa
  Hieronder vallen de taalvakken zoals Nederlands, vreemde talen als Frans, Duits en Spaans en de klassieke talen Grieks en Latijn.
 • Gamma
  Dit betreft zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en kunstvakken zoals beeldende vorming en muziek.
 • Vakoverstijgend
  Bijscholing gericht op didactische vaardigheden, individuele ontwikkeling of teamontwikkeling, thematisch onderwijs en vakoverstijgend samenwerken.

 

Voor een overzicht van het huidige aanbod kijk op regionaalsteunpuntzuidholland.nl/aanbod. U kunt rechts in het beeldscherm filteren op vakken, alfa, gamma en vakoverstijgend aanbod.

 

Er zijn verschillende professionaliserings activiteiten en bijeenkomsten te onderscheiden: 

 • Vakinhoudelijk
  Bijeenkomsten waarin ontwikkelingen binnen het vakgebied worden besproken en bediscussieerd, zoals aanbod in alfa- (Nederlands en vreemde talen), bèta- (zoals biologie, nlt, informatica, wis-, natuur- en scheikunde) en gammavakken (zaakvakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, economie, kunst, maatschappijleer en maatschappij wetenschappen). 
 • Thematisch
  (Vakoverstijgende) Bijeenkomsten waarin thema’s als diversiteit, milieu, burgerschap, leeropbrengsten, onderzoekbegeleidingen en ondernemerschap worden behandeld. 
 • Didactisch
  Ontwikkeling en vaardigheden in kennisoverdracht zoals activerende werkvormen, begeleiden van profielwerkstukken en het leerpotentieel van leerlingen. 
 • Wetenschappelijk onderzoek
  Relevante kennis uit de universiteit en hogeschool wordt vertaald naar praktische toepassing in de klas. 
 • Netwerkbijeenkomsten
  Ontmoetingsmomenten waarbij docenten in contact komen met experts uit het onderwijs en het maatschappelijk veld.

Onze partners

Partners uit het voortgezet onderwijs:
Er zijn op 1 oktober 2018 55 scholen aangesloten bij Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Voor een compleet overzicht kijk op: regionaalsteunpuntzuidholland.nl/partners .


Partners uit het hoger onderwijs:

Tot 1 januari 2019 kunt u terecht op onze huidige website.
regionaalsteunpuntzuidholland.nl